Algemene voorwaarden

Algemeen
Artikel 1 Algemeen
De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van het Molengraaff Dispuut (later ook: de vereniging), zoals deze voor het laatst bij notariële akte zijn vastgesteld.

Leden
Artikel 2 Lidmaatschap
Lid 1: het bestuur beslist over de toelating van een sollicitant.
Lid 2: In aanmerking voor lidmaatschap komen studenten die ingeschreven staan voor rechtsgeleerdheid in Utrecht die:
– Tenminste een 8,0 gemiddeld of hoger staan voor privaatrechtelijke vakken, of:
– Tenminste een 7,5 gemiddeld hebben behaald voor privaatrechtelijke vakken en middels een sollicitatie aantonen voldoende (inhoudelijke) nevenactiviteiten te hebben verricht ter compensatie van een lager cijfergemiddelde.

Artikel 3 Plichten van de leden
Lid 1: Leden dienen zich te houden aan de statuten van het Molengraaff Dispuut.
Lid 2: Leden worden gehouden tot het betalen van de door de algemene ledenvergadering bepaalde contributie voor het lidmaatschap van de vereniging.
Lid 3: Kosten die ontstaan door het organiseren en/of het deelnemen aan een activiteit, dienen alleen te worden betaald door diegenen die ook daadwerkelijk participeerde aan de desbetreffende activiteit of had aangegeven deel te nemen aan deze activiteit.
Lid 4: Leden dienen aan ten minste drie inhoudelijke activiteiten per jaar deel te nemen, tenzij hier een uitdrukkelijke persoonlijke (gedeeltelijke) vrijstelling voor is verleend door het bestuur.
Lid 5: Het overtreden van de in lid één (1) tot en met vier (4) bepaalde plichten kan leiden tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging tegen het einde van een academisch jaar door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Artikel 4 Rechten van de leden
Lid 1: Ieder lid van de vereniging heeft recht op deelname aan activiteiten en algemene ledenvergaderingen van de vereniging.
Lid 2: Ieder lid heeft een spreekrecht en adviesrecht tijdens een algemene ledenvergadering.
Lid 3: Ieder lid heeft recht tot indienen van voorstellen op de algemene ledenvergaderingen. Hierover moet een stemming worden gehouden. Een dergelijk voorstel dient zeven (7) dagen na het verzenden van de uitnodiging schriftelijk ingediend te zijn bij het bestuur.
Lid 4: De rechten, vermeld in lid 1, 2, en 3 van dit artikel, vervallen als een lid geschorst is, conform artikel 6 van de statuten van de vereniging.

Einde lidmaatschap
Artikel 5 Beëindigingen lidmaatschap

Lid 1: lidmaatschap eindigt:
– door overlijden van het lid.
– door opzegging door het lid.
– door opzegging namens de vereniging.
– door ontzetting.
Lid 2: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden.  Een lid dient het verzoek van uitschrijving schriftelijk (via elektronische weg) aan de ab Actis van de vereniging te richten.
Lid 3: het lidmaatschap van leden kan op grond van de in de statuten vastgelegde opzeggronden worden beëindigd met inachtneming van een termijn van vier weken.
Lid 4: Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, alsmede als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
Lid 5: De betrokken persoon kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene vergadering.
Lid 6: Rechten van lidmaatschap komen met de beëindiging van het lidmaatschap te vervallen.

Artikel 6 Alumni-lidmaatschap
Bij beëindiging van lidmaatschap kan een lid, mits deze is afgestudeerd zijn lidmaatschap op verzoek omzetten naar het alumni-lidmaatschap.

Activiteiten
Artikel 7 Inschrijven
Lid 1: Een inschrijving voor een activiteit dient schriftelijk (via elektronische weg) gedaan te worden, tenzij anders overeengekomen. De inschrijvingen geschieden via het ledensysteem: www.leden.molengraaffdispuut.nl, tenzij anders aangegeven.
Lid 2: Wanneer het aantal ingeschreven leden het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt, sluiten de inschrijvingen. Latere inschrijvingen worden op de reservelijst geplaatst, tenzij een andere selectiemethode wordt gehanteerd. Indien een andere selectiemethode wordt gehanteerd, wordt dit bij inschrijving vermeld.

Artikel 8 Afmelden
Lid 1: Een afmelding voor een activiteit dient schriftelijk (via elektronische weg) gedaan te worden.
Lid 2: Uitschrijven voor een activiteit kan tot vijf (5) dagen voorafgaand aan de aanvang van de activiteit, tenzij anders vermeld bij inschrijving. Bij deelname aan een activiteit waarbij selectie plaats vindt op basis van loting, is het niet mogelijk om uit te schrijven.
Lid 3: Als de in lid 2 beschreven termijn is verlopen, zullen de kosten voor de activiteit in rekening gebracht worden en wordt er geen teruggave gedaan van de eventuele aanbetalingen.

Artikel 9 Betaalde activiteiten
Lid 1: Wanneer een lid zich inschrijft voor een activiteit waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd, dient het lid deze eigen bijdrage te voldoen volgens de vermelde wijze.
Lid 2: Het betaalde geldbedrag is niet-restitueerbaar, tenzij anders aangegeven.