Lezing Martijn Snoep, De Brauw Blackstone Westbroek

 Tendensen in het landschap der ‘grote advocatuur’: een tour dhorizon

Wat wordt er gevergd van de in 2020 afgestudeerde jurist? Komt er meer nadruk te liggen op multidisciplinariteit? Gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toekomst een grotere rol opeisen? Hoe moet er worden omgegaan met de kritischere cliënt? Zomaar wat vragen die verband houden met ontwikkelingen in de groot-zakelijke juridische dienstverlening. Maar wat voor een tendensen vallen er nu eigenlijk te ontwaren in de groot-zakelijke juridische dienstverlening?

Wie zou deze vraag beter kunnen beantwoorden dan Martijn Snoep, de managing partner van De Brauw Blackstone Westbroek? In plaats van een exposé te geven over al deze ontwikkelingen, stelde Snoep deze vraag aan een zaal vol studenten. Uit de daaropvolgende ‘brainstormsessie’ werden onder andere de volgende ontwikkelingen aangekaart: multidisciplinariteit, automatisering, globalisering, groei/complexiteit, concurrentie op de arbeidsmarkt en de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Thans zien rechtenstudenten zich geplaatst voor een fait accompli: een globaliserende wereld. Volgens Snoep is om die reden kennis van internationaal recht voor een afgestudeerde jurist onontbeerlijk. Daarbij ziet hij ook een rol weggelegd voor rechtenfaculteiten. Zijns inziens zou de nadruk binnen de rechtenopleiding minder moeten liggen op het Nederlandse recht. Veeleer zou de focus primair op internationaal recht moeten liggen.

Een begrip dat in het kader van de multidisciplinariteit naar voren kwam was de ‘T-shaped lawyer’. Hiermee wordt bedoeld dat advocaten diepgaande kennis (de staander in de T) moeten combineren met meer algemene kennis en vaardigheden (de ligger in de T). Snoep meent dat dit de advocaten van de toekomst zullen worden en pleit dan ook voor een bredere academische opleiding. De concurrentie op de arbeidsmarkt die rechtenstudenten met uitsluitend kennis van het recht zullen ondervinden van deze ‘generalisten’ lijkt onontkoombaar. Temeer nu steeds complexere problemen niet zijn op te lossen met louter kennis van het recht.

De dynamiek waarmee een aantal van de hiervoor geschetste ontwikkelingen in rap tempo voortschrijdt doet menigeen duizelen. Een en ander geeft zonder meer stof tot nadenken en het blijft buitengewoon interessant om deze ontwikkelingen te blijven volgen.

Wij danken Martijn Snoep hartelijk voor het – op een meer dan bevlogen wijze – delen van zijn inzichten met betrekking tot de ontwikkelingen in de groot-zakelijke juridische dienstverlening.